Skip to main content

Giữ liên lạc

Giữ liên lạc

Phản hồi của Quý vị rất quan trọng và chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của công chúng trong suốt dự án. Hãy liên lạc bất cứ lúc nào với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc nhận xét, bằng cách gửi email tới sr509construction@wsdot.wa.gov.

Tuyên bố Đề mục VI đến công chúng:

WSDOT bảo đảm tuân thủ hoàn toàn Đề mục VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964 về nghiêm cấm việc kỳ thị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên quán hay giới tính trong việc nhận phúc lợi hoặc dịch vụ từ các chương trình hay hoạt động được liên bang tài trợ. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề mục VI của WSDOT, vui lòng liên lạc người phụ trách Đề mục VI của Sở theo số: 360-705-7098.

Thông tin về Đạo luật về Người Mỹ tàn tật (ADA):

Tài liệu này có thể được tạo theo định dạng khác bằng cách gửi mail về Văn phòng Cơ hội bình đẳng theo địa chỉ: wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc điện thoại miễn phí đến 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc khó nghe rõ có thể thực hiện yêu cầu bằng cách gọi đến Washington State Relay theo số 711.