Skip to main content

Makipag-ugnayan

Makipag-ugnayan

Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin at tinatanggap namin ang pampublikong input sa buong proyekto. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga tanong o komento anumang oras sa pamamagitan ng pag-email sa sr509construction@wsdot.wa.gov.

Title VI Notice Para Sa Publiko:

Ang WSDOT ay nagsisigurado na buo nilang maipapatupad ang Title VI ng Batas ng Karapatang Sibil ng 1964 ay batas ng Pamahalaan na nagpoprotekta sa mga indibiduwal mula sa diskriminasyon batay sa kanilang lahi, kulay, o bansang pinagmulan sa mga programang tumatanggap ng tulong pinansyal ng Pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang Title VI ng WSDOT, kontakin ang Departamento ng Title VI Coordinator sa 360-705-7098.

Impormasyon para sa Americans with Disabilities Act (ADA):

Ang materyal na ito ay maaaring makuha sa ibang format, i-email ang Office of Equal Opportunity sa wsdotada@wsdot.wa.gov o tumawag sa toll free 855-362-4ADA (4232). Sa mga taong bingi o mahirap makarinig ay maaring mag-request sa pamamagitan ng pagtawag sa Washington State Relay sa 711.