Skip to main content

Diễn đàn trực tuyến dự án đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup

English  |  Español  |  Tiếng Việt  |  한국어

Xin chào!

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup sẽ kết nối trung tâm thành phố Puyallup tới Fife và trung tâm thành phố Tacoma, tạo cho những ai đang sinh sống, làm việc trong khu vực một phương án di chuyển mới không cần phương tiện cơ giới để đến được nhiều địa điểm khác nhau. WSDOT đang hợp tác với Bộ lạc người Anh-điêng Puyallup, quận Pierce, các thành phố Puyallup, Fife và Tacoma cùng các cơ quan và tổ chức địa phương khác để lập kế hoạch cho đường mòn này. Các đoạn của đường mòn sẽ được thi công như một phần của Dự án Hoàn thành SR 167.

Hãy chia sẻ cảm nghĩ của Quý vị

Cảm ơn Quý vị đã tham gia diễn đàn trực tuyến vào tháng 3, 2022!

Thực hiện khảo sát trên trang Các phương án tuyến đường mòn để góp ý về hai phương án tuyến đường mòn kết nối Fife với trung tâm thành phố Tacoma. Vui lòng góp ý và đặt câu hỏi trên Trang liên lạc từ nay đến hết ngày 20 tháng 7, 2022.

Tuyên bố Đề mục VI đến công chúng

Chính sách của Sở Giao thông Vận tải bang Washington (WSDOT) đảm bảo rằng không một ai, dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên quán, được nêu rõ trong Đề mục VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, bị loại trừ khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình và hoạt động nào do liên bang tài trợ. Bất kỳ ai tin rằng sự bảo hộ của họ thuộc đề mục VI đã bị vi phạm, đều có thể nộp đơn khiếu nại tới Văn phòng cơ hội bình đẳng (OEO) của WSDOT. Để biết thêm thông tin về các thủ tục khiếu nại thuộc Đề mục VI và/hoặc thông tin liên quan đến bổn phận không phân biệt đối xử của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Điều phối viên phụ trách Đề mục VI của OEO theo số 360-705-7090.

Thông tin Đạo luật về người Mỹ tàn tật (ADA)

Tài liệu này có thể được cung cấp ở định dạng thay thế bằng cách gửi email đến Văn phòng Cơ hội bình đẳng tại wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc gọi số điện thoại miễn phí: 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc thính lực yếu có thể yêu cầu bằng cách gọi đến Washington State Relay theo số 711.