Skip to main content

Manatiling napapanahon

Gusto namin kayong manatiling napapanahon sa aktibidad ng proyekto at mga darating na oportunidad upang makipag-ugnayan. Ito ang ilang mga paraan upang maging konektado habang kinkumpleto namin ang SR 509 sa 2029:

 • Mag-sign up upang makuha ang updates at impormasyon sa inyong email.
 • Samahan ang SR 509 Completion Project sa unang virtual “Tanungin ang Inhinyero” (Ask an Engineer) forum sa tag-lagas.
 • Ibahagi ang inyong natutunan sa mga kabigan at kapitbahay gamit ang social media.
 • Makipag-usap sa amin sa mga darating na pista at kaganapan sa inyong lugar:
  • Burien Strawberry Festival, Hunyo 18-19
  • Kent Cornucopia Days, Hulyo 8-10
  • Kent Farmers Market, Hulyo 20
  • SeaTac Music in the Park, Hulyo 27
  • Des Moines Farmers Market, Septyembre 10
 • Tumawag sa linya ng impormasyon tungkol sa konstruksyon sa 206-225-0674 o mag-email ng directa sa amin sa sr509construction@wsdot.wa.gov.

Title VI Notice Para Sa Publiko

Patakaran ng Washington State Department of Transportation (WSDOT) na siguraduhin na walang sinuman, batay sa kanilang lahi, kulay, o bansang pinagmulan, na nakalaan sa Title VI ng Batas ng Karapatang Sibil ng 1964, ay maaaring ibukod sa partisipasyon,  pagbawalan ang mga benepisyo, o diskriminasyon, sa anumang programa or aktibidad. Ang sinumang tao na naniniwalang nasuway ang kanilang proteksyon ng Title VI, ay maaaring mag-file ng reklamo sa Office of Equal Opportunity (OEO) ng WSDOT. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang Title VI, kontakin ang koordinator ng OEO Title VI sa (360) 705-7090.

Impormasyon para  sa Americans with Disabilities (ADA)

Ang materyal na ito ay maaaring makuha sa ibang format, i-email ang Office of Equal Opportunity sa wsdotada@wsdot.wa.gov o tumawag sa toll free 855-362-4ADA (4232). Sa mga taong bingi o mahirap makarinig ay maaaring mag-request sa pamamagitan ng pagtawag sa Washington State Relay sa 711.