Skip to main content

Ang Kapasidad ng Proyekto

Ano ang kasama sa pangalawang yugto?

Kabilang ang mga sumusunod sa SR 509, 24th Avenue South hanggang South 188th Street- New Expressway Project:

  • Bagong dalawang milya ng SR 509 expressway sa pagitan ng 24th Avenue South at South 188th Street [Des Moines/SeaTac]
  • Mga bagong gawa sa SR 509 interchange sa South 160th Street at South 188th Street [Burien/SeaTac]
  • Bagong South 192nd Street na tulay sa ibabaw ng bagong SR 509 expressway [SeaTac]
  • Ang tulay ng SR 509 Expressway aabot sa lupa ng parke at batis sa timog ng South 200th Street [SeaTac]
  • Bagong southbound auxiliary na daan sa I-5 sa pagitan ng SR 516 interchange at South 272nd Street [Kent]
  • Mas maraming access sa iba’t-ibang mode ng paglalakbay (multi-modal) at ligtas na katangian sa lokal na kalye at daan [Burien/Des Moines/SeaTac]
  • Dalawang bagong pang ingay na pader  na malapit sa South 160th Street sa Burien at pinahabang pang ingay na pader sa gilid ng I-5 sa Kent
  • Nagawang mga pader upang mapanatili at mabawasan ang epekto sa mga malapit na wetland at mga hadlang ng batis
  • Tanawin, pananatili ng latian, at mga aktibadad para sa rehabilitasyon ng kapaligiran sa Barnes Creek sa Des Moine and sa loob ng SR 509 koridor sa SeaTac
Map of SR 509 Completion Project broken out by project stage, all labels in Tagalog.
Ang mga tampok sa proyekto sa pangalawang yugto sa Burien, Des Moines, Kent at SeaTac. I-klik ang mapa upang palakihin.