Skip to main content

Kế hoạch tổng thể SR 167 – Nội dung các bước hoạch định là gì?

Các bước lập kế hoạch sẽ như thế nào?

Việc tham gia của cộng đồng và đối tác sẽ diễn ra suốt quá trình lập kế hoạch. Mùa hè năm 2022, WSDOT sẽ tổ chức một số buổi hội thảo với thành viên cộng đồng để thảo luận và xem xét các giải pháp và chiến lược vận tải đa phương thức khác nhau.

WSDOT hy vọng sẽ gặp trực tiếp Quý vị tại các hội chợ và lễ hội cộng đồng khác nhau vào mùa hè này. Vui lòng truy cập trang web Kế hoạch tổng thể SR 167 của WSDOT để nắm danh sách những nơi chúng tôi sẽ tham gia chia sẻ thông tin vào mùa hè năm nay.

WSDOT sẽ tổ chức diễn đàn trực tuyến vào mùa thu năm 2022. Diễn đàn trực tuyến mùa thu này đặc biệt sẽ chia sẻ những gì WSDOT lắng nghe từ cộng đồng.