Skip to main content

Kế hoạch tổng thể SR 167

English  |  Español  |  中文(简体)  |  Tiếng Việt  |  Русский  |  Tagalog  |  Af Soomaali

Xin chào

WSDOT đang phát triển kế hoạch nhằm xác định các cải tiến giao thông cho hành lang cao tốc SR 167 từ Renton đến Port of Tacoma. Kế hoạch này, được gọi là Kế hoạch tổng thể SR 167, đồng thời cũng là Nghiên cứu liên kết môi trường và quy hoạch.

Cách thức tham gia

Diễn đàn trực tuyến cung cấp thông tin nghiên cứu của Kế hoạch tổng thể SR 167. Vui lòng ghé vào từng trang để tìm hiểu về nghiên cứu và tham gia khảo sát của WSDOT để chia sẻ ý kiến về các bước tiếp theo trong việc đi lại tại khu vực hành lang tuyến SR 167.

Diễn đàn trực tuyến mở ra từ ngày 29 tháng 6 đến 29 tháng 7, 2022.

Tuyên bố Đề mục VI đến công chúng:

WSDOT bảo đảm tuân thủ hoàn toàn Đề mục VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964 về nghiêm cấm việc kỳ thị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên quán hay giới tính trong việc nhận phúc lợi hoặc dịch vụ từ các chương trình hay hoạt động được liên bang tài trợ. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề mục VI của WSDOT, vui lòng liên lạc người phụ trách Đề mục VI của Sở theo số: 360-705-7098.

Thông tin về Đạo luật về Người Mỹ tàn tật (ADA):

Tài liệu này có thể được tạo theo định dạng khác bằng cách gửi mail về Văn phòng Cơ hội bình đẳng theo địa chỉ: wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc điện thoại miễn phí đến 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc khó nghe rõ có thể thực hiện yêu cầu bằng cách gọi đến Washington State Relay theo số 711.