Skip to main content

SR 167 Master Plan

English  |  Español  |  中文(简体)  |  Tiếng Việt  |  Русский  |  Tagalog  |  Af Soomaali

Mabuhay!

Gumagawa ng plano ang WSDOT upang malaman ang pagbubuti ng transportasyon sa koridor ng SR 167 mula sa Renton hanggang Port of Tacoma. Ang plano, tinatawag na SR 167 Master Plan, ay kabilang din sa Planning and Environmental Linkages na pag aaral.

Paano makilahok

Ang online open house na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa SR 167 Master Plan Study. Bisitahin ang bawat pahina at matutunan ang tungkol sa pag aaral at kunin ang survey ng WSDOT kung saan maari niyong ibahagi ang inyong mga ideya sa susunod na hakbang para sa pagbiyahe sa koridor ng SR 167 at kapaligiran.

Ang online open house ay bukas mula Hunyo 29- Hulyo 29, 2022

Titulo VI Notisya Para sa Publiko

Sinisigurado ng WSDOT ang pagtupad sa Titulo VI ng Batas ng Karapatang Sibil ng 1964 na walang sinuman, batay sa kanilang lahi, kulay, o bansang pinagmulan, o kasarian ay maaaring ibukod sa partisipasyon,  pagbawalan ang mga benepisyo, sa anumang programa or aktibidad na tulong ng pederal. Para sa karagdagang impormasyon  tungkol sa programang Title VI, kontakin ang koordinator ng OEO Title VI sa (360) 705-7090.

Impormasyon para  sa Americans with Disabilities (ADA)

Ang materyal na ito ay maaaring makuha sa ibang pormat i-email ang Office of Equal Opportunity sa wsdotada@wsdot.wa.gov o tumawag sa toll free 855-362-4ADA (4232). Sa mga taong bingi o mahirap makarinig ay maaaring mag-request sa pamamagitan ng pagtawag sa Washington State Relay sa 711.