Skip to main content

Master Plan ng SR 167

English  |  Русский  |  Español  |  Tiếng Việt  |  Af Soomaali  |  Tagalog  |  简体字

Mabuhay!

Gumagawa ng plano ang WSDOT upang malaman ang pagbubuti ng transportasyon sa koridor ng SR 167 mula sa Renton hanggang Port of Tacoma. Ang plano, tinatawag na SR 167 Master Plan, ay kabilang din sa Planning and Environmental Linkages (pagpaplano at mga kagugnayan sa kapaligiran) na pag-aaral.

Paano makilahok

Magbibigay ng impormasyon ang online open house na ito tungkol sa Master Plan Study ng SR 167. Paki-bisitahin ang bawat pahina upang matutunan pa ng husto ang pag-aaral, ang ibinahagi ng mga miyembro ng komunidad para mapabuti ang pagbiyahe sa SR 167, ang proseso na ginamit namin para sa pagsusuri ng mga potensyal na solusyon sa hinaharap, at ang aming draft recommendation para sa mga proyekto sa loob ng SR 167 corridor sa hinaharap.

Patuloy na maabot ang online open house hanggang April 15, 2023.

Title VI Notice (pahayag) Para sa Publiko

Sinisigurado ng WSDOT ang pagtupad sa Title VI ng Civil Rights Act ng 1964 na hindi maaaring ibukod ang sinuman, batay sa kanilang lahi, kulay, o bansang pinagmulan, o kasarian sa pagkakaloob ng mga benepisyo at serbisyo sa anumang programa at aktibidad na tinutuulongan ng pederal. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang Title VI, kontakin ang koordinator ng OEO Title VI sa (360) 705-7090.

Impormasyon tungkol sa Americans with Disabilities Act (ADA)

Maaaring makuha ang materyal na ito sa alternatibong format sa pamamagitan ng pag-email sa Office of Equal Opportunity sa wsdotada@wsdot.wa.gov o tumawag sa toll free 855-362-4ADA (4232). Maaaring humiling ang mga taong bingi o mahirap makarinig sa pamamagitan ng pagtawag sa Washington State Relay sa 711.