Skip to main content

Online na open house ng CACC – Ang Paliparan ng Hinaharap

Nauugnay ang mga sumusunod na seksyon sa mga bagong teknolohiya. Nakikita sa mga bagong teknolohiya na malaki ang posibilidad na matugunan ang mga kinakailangan sa demand at ang mga epekto sa kapaligiran, pero dine-develop pa ang karamihan sa teknolohiya. Patuloy na pinag-aaralan ng Commission kung paano makakatulong ang teknolohiya sa paglutas sa mga isyu sa kapasidad ng komersyal na serbisyo sa mga pasahero, air cargo, at general aviation, pero kailangan munang mag-mature ng malaking bahagi ng teknolohiya bago ito magkaroon ng malaking epekto sa transportasyon sa himpapawid.

Ang kasalukuyang teknolohiya ng aircraft, lalo na para sa mga malayuang flight, ay mananatiling nakadepende sa mga fossil fuel at sa mga nauugnay na epekto sa kapaligiran ng mga ito para sa hinaharap – pero nakikita sa paggamit ng mga sustainable na fuel para sa aviation (SAF) at bagong teknolohiya ng aircraft ang posibilidad na lubos na mabawasan ang mga mapaminsalang epekto sa kapaligiran, mabawasan ang mga gastusin at mas mabigyang-daan ang access at kaginhawaan, lalo na para sa mas maiikling flight. Kasalukuyang ginagamit ang SAF sa estado, pero sa maliliit lang na amount.

Ano ang magiging hitsura ng "paliparan ng hinaharap"?

Posibleng may komersyal nang magamit, sa susunod na dekada, na maliliit na aircraft na walang emisyon na may 9-11 upuan at mas kaunting ingay. Puwedeng posible ring gumawa ng "paliparan ng hinaharap" na gumagawa ng green energy na nagbibigay-daan sa sustainable na transportasyon sa lupa at himpapawid. Dapat tandaang maliit lang ang posibilidad na matugunan ng aircraft na walang emisyon ang demand sa mga makabuluhang paraan sa mga susunod na taon.

Dahil sa alternatibong fuel at mga advancement sa teknolohiya ng aircraft, hindi masyadong magiging maingay ang paliparan ng hinaharap, at kaunti lang o halos walang magiging emisyon ang aircraft. Bagama't inaasahang magiging mas mababa ang mga gastusin sa pagmementina at pagpapatakbo kaysa sa isang tradisyonal na paliparan, inaasahang malaki ang mga magiging upfront na gastusin sa pag-develop ng green na "paliparan ng hinaharap."

Ano sa palagay mo?

Pakisaad kung gaano mo sinusuportahan ang Estado sa pagsasama ng green technology at pagtataguyod sa konsepto ng bagong green na "paliparan ng hinaharap?"

Electric na aircraft

Ang isang ideya para matugunan ang ilan sa demand sa hinaharap para sa mga komersyal na flight ay ang pahusayin ang kakayahan ng mas maliliit na paliparan na mag-alok ng mas maiikling flight sa pamamagitan ng electric na aircraft na hindi ganoon kaingay at walang emisyon. Ang Estado ng Washington ang nangunguna sa pag-develop ng electric na aircraft – nakumpleto ng kauna-unahang ganap na electric na aircraft para sa komersyal na flight ang una nitong test flight noong 2019 gamit ang isang makinang ginawa ng magniX sa Everest, at may ilang iba pang kumpanya sa Washington na nagsusulong sa larangan ng electric na aviation.

Electric aircraft
Credit: magniX

Batay sa kasalukuyang pagsusuri, puwede nang magserbisyo ang mga pampasaherong aircraft na walang emisyon sa kalagitnaan ng 2020s o unang bahagi ng 2030s. Ang mga nauugnay na gastusin sa pagpapatakbo at pagmementina ng ganitong uri ng aircraft ay magiging mas mababa kaysa sa conventional na aircraft, kaya mas malawak itong madi-distribute sa maraming paliparan. Gayunpaman, limitado lang ang distansyang puwedeng lakbayin ng isang electric na aircraft, kaya ang karamihan sa mga mapagseserbisyuhan nito ay mga patutunguhan sa rehiyon. Para sa mga mas malayuang flight, dadalhin ng mga electric na aircraft ang mga pasahero sa isang hub na airport, kung saan sila magta-transfer sa kanilang huling patutunguhan. Gaya ng nakasaad sa itaas, malamang ay hindi matugunan ng aircraft na walang emisyon ang demand sa mga makabuluhang paraan sa mga susunod na taon.

Ano sa palagay mo?

Gaano mo sinusuportahan ang ideyang magserbisyo sa mga panrehiyong ruta at magbigay ng mga koneksyon sa mga hub na paliparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng serbisyong panghimpapawid na may kakaunti lang o walang emisyon na naka-distribute sa buong estado?

Narito ang ilang posibleng resulta ng pagkakaroon ng mas maraming panrehiyong paliparan para sa serbisyo sa buong Estado ng Washington. Pakisaad kung gaano mo sinsusuportahan ang mga sumusunod na resulta:

  • Higit pang access sa paliparan sa mga bahagi ng estado na walang ganito sa kasalukuyan
  • Kakailanganing saluhin ng lokal na komunidad ang ilan sa mga gastusin sa pag-develop ng paliparan
  • Mababawasan ang mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa aviation kumpara ngayon
  • Puwedeng mas lumago ang lokal na ekonomiya sa serbisyo ng bagong paliparan
  • Puwedeng madagdagan ang populasyon sa serbisyo ng bagong Paliparan
  • Mga koneksyon sa mga hub na paliparan para sa mga patutunguhan sa labas ng ating rehiyon
+ 2 = 5