Skip to main content

Luôn cập nhật

Quý vị muốn nhận thông tin cập nhật các hoạt động của dự án và cơ hội kết nối sắp tới? Dưới đây là một số cách để luôn kết nối với chúng tôi suốt giai đoạn nỗ lực hoàn thành SR 509 vào năm 2029:

 • Đăng ký nhận thông tin và cập nhật dự án qua email của Quý vị.
 • Tham gia cùng chúng tôi tại diễn đàn “Hỏi đáp cùng kỹ sư” đầu tiên vào mùa thu này
 • Chia sẻ những gì Quý vị đã tìm hiểu với bạn bè, hàng xóm trên mạng xã hội.
 • Đến trò chuyện với chúng tôi tại các lễ hội và sự kiện sắp tới trong khu vực:
  • Burien Strawberry Festival, ngày 18-19 tháng 6
  • Kent Cornucopia Days, ngày 8 – 10 tháng 7
  • Kent Farmers Market, ngày 20 tháng 7
  • SeaTac Music in the Park, ngày 27 tháng 7
  • Des Moines Farmers Market, ngày 10 tháng 9
 • Gọi đến đường dây thông tin xây dựng theo số 206-225-0674 hoặc email trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ: sr509construction@wsdot.wa.gov.

Tuyên bố Đề mục VI đến công chúng

Chính sách của Sở giao thông vận tải bang Washington (WSDOT) nhằm đảm bảo rằng không ai, vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, như được cung cấp bởi Đề mục VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, bị loại trừ khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử từ bất kỳ chương trình và hoạt động nào. Bất kỳ ai tin rằng sự bảo hộ của Đề mục VI đối với mình đã bị vi phạm, đều có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng cơ hội bình đẳng (OEO) của WSDOT. Để biết thêm thông tin về các thủ tục khiếu nại liên quan đến Đề mục VI và/hoặc thông tin về nghĩa vụ không phân biệt đối xử của chúng tôi, vui lòng liên lạc người phục trách Đề mục VI của OEO theo số (360) 705-7090.

Thông tin về Đạo luật về Người Mỹ khuyết tật (ADA)

Tài liệu này có thể được tạo theo định dạng khác bằng cách gửi mail về Văn phòng cơ hội bình đẳng theo địa chỉ: wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc điện thoại miễn phí đến 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc khó nghe rõ có thể thực hiện yêu cầu bằng cách gọi đến Washington State Relay theo số 711.