Skip to main content

Mag-iwan ng opinyon

Nais namin kayong madinig!

Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga iminungkahing plano para sa SR 167

Gusto naming magtanong sa inyo ng mga demograpikong katanungan. Magbibigay ang mga katanungang ito ng kasiguraduhan sa WSDOT na galing sa kumakatawan na grupo ang mga sumagot. Hindi sa pilitan ang mga katanungang ito. Ang inyong mga sagot sa lahat ng katanungan ng survey, at sumusunod na mga demograpikong katanungan, ay hindi makikilala at pagsasamasamahin sa mga sagot mg ibnag hindi nakikilalang sumagot, upang kilalanin ang mga uso at kadalasang pagsasaayos.

Ano ang inyong kasarian? Piliin ang lahat ng naangkop

Ilang taon na kayo?

Kasama ang inyong sarili, ilang tao ang nakatira sa inyong bahay?

Kayo ba ay umuupa o may sariling bahay?

Sa inyong tinitirahan, may nagagamit ba kayong umaandar na sasakyan?

Ano ang inyong lahi? Piliin ang lahat ng naangkop

Ano ang kabuuang kita ninyo noong taong 2021, bago kaltasan ng buwis?

Anong ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong katayuan sa trabaho? Piliin ang lahat ng naangkop

Mayroon ba kayong kapansanan?

Anong (mga) wika ang madalas ninyong ginagamit sa bahay? Piliin ang lahat ng naangkop

+ 2 = 5