Skip to main content

Paggawa ng panuntunan sa pangangasiwa ng kaligtasan sa sistema ng biyaheng daambakal

English  |  简体中文  |  한국어  |  Русский  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

Ang WSDOT ay nagmumungkahi ng pagbabago sa Kabanata 468-550 Washington Administrative Code (WAC), Paggawa ng panuntunan sa pangangasiwa ng kaligtasan sa sistema ng biyaheng daambakal. Ang layunin ng pagbabagong ito ay upang ihanay ang WAC sa Bipartisan Infrastructure Law gaya ng sinusugan ng 49 [Kodigo ng Estados Unidos, K.E.U] (United States Code, U.S.C.) 5329, na nag-aatas sa mga ahensyang nangangasiwa sa kaligtasan ng estado na magsagawa ng mga inspeksyon na nakabatay sa panganib ng mga sistema ng pampublikong transportasyong nakapirming gabay sa riles na kanilang pinangangasiwaan. Sa partikular, ang mga ahensya ng pangangasiwa sa kaligtasan ng estado ay nangangailangan ng awtoridad na pumasok sa mga pasilidad ng mga ahensya ng rail transit upang magsagawa ng parehong may pasabi at walang pasabi na mga inspeksyon.  Pinagtibay ng estado ng Washington ang mga patakaran upang sumunod sa U.S.C.

Upang humiling ng mga isinaling bersyon ng mga dokumentong ito, bisitahin ang: Washington State Legislature Americans with Disabilities Act Information. Maaari mong isalin ang webpage na ito sa iyong gustong wika sa pamamagitan ng pag-scroll pababa sa kanang bahagi sa ibaba ng pahina.

Manager ng proyekto
Molly Hughes
360-742-8458
molly.hughes@wsdot.wa.gov