Skip to main content

Để lại phản hồi

Chúng tôi mong được lắng nghe Quý vị!

Hãy chia sẻ suy nghĩ của Quý vị về các kế hoạch được đề xuất cho SR 167

Chúng tôi muốn hỏi Quý vị một số câu về nhân khẩu học. Những câu hỏi này giúp WSDOT đảm bảo rằng mình đang lắng nghe từ nhóm cộng đồng điển hình. Những câu hỏi này không bắt buộc trả lời. Câu trả lời của Quý vị cho tất cả các câu hỏi khảo sát, bao gồm các câu hỏi nhân khẩu học sau đây là ẩn danh và sẽ được nhóm với câu trả lời của những đáp viên ẩn danh khác để xác định xu hướng và kiểu mẫu.

Quý vị nhận diện mình là? Có thể chọn tất cả đáp án phù hợp

Độ tuổi của Quý vị?

Bao gồm Quý vị, có bao nhiêu người sống trong hộ gia đình của Quý vị?

Quý vị thuê hay sở hữu nhà?

Tại nhà, Quý vị có phương tiện di chuyển cơ giới vẫn đang hoạt động tốt không?

Quý vị tự nhận mình là? Có thể chọn tất cả đáp án phù hợp

Thu nhập trước thuế toàn hộ gia đình của Quý vị trong năm 2022?

Điều gì mô tả đúng nhất tình trạng công việc của Quý vị? Có thể chọn tất cả đáp án phù hợp

Quý vị là người có khuyết tật?

Ngôn ngữ được dùng tại nhà của Quý vị. Có thể chọn tất cả đáp án phù hợp

+ 2 = 5