Skip to main content

Liên lạc với chúng tôi

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi

Chúng tôi muốn lắng nghe Quý vị! Vui lòng gửi câu hỏi hoặc nhận xét cho nhóm dự án:

+ 2 = 5

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm dự án theo email: FishPassage-90-161-202-203@WSDOT.WA.GOV hoặc điện thoại:

425-533-0530. Cập nhật thông tin thi công dự án sắp tới bằng cách đăng ký nhận thông tin cập nhật trên trang web dự án.