Skip to main content

Chương trình giới thiệu trực tuyến công khai của CACC – Theo sát tình hình

CACC sẽ xem xét kỹ ý kiến của người dân trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu trực tuyến công khai trước khi đưa ra những đề xuất trong tương lai.  Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật về công việc của CACC bằng cách truy cập trang mạng của CACC và đăng ký để nhận thông báo về tin tức cập nhật của dự án.

Cũng xin hoan nghênh quý vị theo dõi các cuộc họp của CACC. Do tình hình COVID, các cuộc họp này đã được tổ chức trực tuyến và vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức bằng hình thức này trong thời gian sắp tới. Đầu mỗi cuộc họp của Ủy Ban đều có khoảng thời gian 15 phút để công chúng góp ý chính thức. Ngoài ra, trên trang mạng của CACC cũng đăng tải các biên bản tóm tắt cuộc họp chi tiết cho tất cả các cuộc họp của Ủy Ban.

Chia sẻ suy nghĩ của quý vị

+ 2 = 5