Skip to main content

CACC ኢንተርኔት ክፍቲ ገዛ – ርክብካ ኣይተቋርጽ

እቲ CACC ዝዀነ ይኹን ለበዋ ነቲ እማመታቱ ቅድሚ ምግባሩ ህዝባዊ ርእይቶታት ንኺህብ ኣገዳሲ ሚዛን ይህቦ እዩ። ኣብ መጻኢ እማመታት ቅድሚ ምውሳና ብኢንተርነት ክፉት ኣባይቲ ሒዝና ክንቅጽል ኢና።  ኣብ ዕዮ CACC ብቐጻሊ ኽትካፈል ትኽእል ኢኻ CACC ድሕረ ገፅ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኣኼባታት CACC ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ። ብምኽንያት ኮቪድ እዚ ኣኼባታት እዚ ብኢንተርነት ክካየድ ጸኒሑ እዩ፤ ንመጻኢ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣብ መጀመሪያ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኮምሽን ኣኼባ ን15 ደቓይቕ ወግዓዊ ዝኾነ ርእይቶ ህዝቢ ኣሎ። ብተወሳኺ ዝርዝር ትሕዝቶ ኣኼባ ኣብቲ ጽሑፍ ኣብ CACC ድሕረ ገፅ ናይ ኩሉ ኣኼባ ሓዊሱ።

ሓሳባትካ ኣካፍል

+ 2 = 5