Skip to main content

Liên lạc với chúng tôi

Giữ kết nối

Cảm ơn Quý vị đã ghé vào diễn đàn trực tuyến Nghiên cứu dự án cải thiện công suất phục vụ và thay thế phần di chuyển hướng tây của cầu vượt US 2. Phản hồi của Quý vị rất quan trọng với WSDOT. Quý vị có thể cung cấp thêm ý kiến ​​hoặc nêu thắc mắc bằng cách:

Gọi và để lại thư thoại theo số: (425) 233-8970

Đăng ký để nhận email thông tin nghiên cứu cập nhật

+ 2 = 5

Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
Nếu gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh, Quý vị có thể yêu cầu miễn phí dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các thông tin của Sở bằng cách gọi (360) 705-7090 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: TitleVI@wsdot.wa.gov

Thông báo Tiêu đề VI tới công chúng
Chính sách của Sở Giao thông vận tải bang Washington (WSDOT) đảm bảo rằng không ai, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc quốc gia nguyên quán, như quy định trong Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình và hoạt động nào do liên bang tài trợ. Bất kỳ ai cho rằng sự bảo vệ theo Tiêu đề VI của mình đã bị vi phạm, đều có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng cơ hội bình đẳng (OEO) của WSDOT. Để biết thêm thông tin về thủ tục khiếu nại theo Tiêu đề VI và/hoặc thông tin về nghĩa vụ không phân biệt đối xử của chúng tôi, vui lòng liên lạc Điều phối viên Tiêu đề VI của OEO theo số: 360-705-7090.

Thông tin về Đạo luật Người Mỹ khuyết tật (ADA)
Tài liệu này có thể được cung cấp ở định dạng thay thế bằng cách gửi email cho Văn phòng cơ hội bình đẳng theo địa chỉ: wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc gọi số điện thoại miễn phí: 855-362-4ADA (4232). Nếu Quý vị là người khiếm thính hoặc khó nghe rõ, có thể yêu cầu bằng cách gọi tới Washington State Relay theo số 711.