Skip to main content

Kontak

Manatiling konektado

Salamat sa pagbisita sa pag-aaral ng Mga Pagpapabuti ng Kapasidad ng US 2 Trestle at Pagpapalit ng Trestle Patungong Kanluran na Open House sa Online.   Ang iyong puna ay importante sa WSDOT.   Maaari kang magbigay ng karagdagang komento o magtanong sa pamamagitan ng:

Pagtawag at pag-iwan ng voicemail:  (425) 233-8970

Magpalista upang makatanggap ng mga update sa pag-aaral sa email

+ 2 = 5

Mga serbisyo ng tulong sa wika
Kung nahihirapan kang maunawaan ang Ingles, maaari kang, nang walang bayad, humiling ng mga serbisyo ng tulong sa wika para sa impormasyon ng Departamento na ito sa pamamagitan ng pagtawag sa (360) 705-7090, o mag-email sa amin sa: TitleVI@wsdot.wa.gov

Titulo VI Paunawa sa Publiko
Patakaran ng Kagawaran ng Transportasyon ng Estado ng Washington - Washington State Department of Transportation (WSDOT) na tiyakin na walang tao, sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, gaya ng itinatadhana ng Titulo VI ng Batas ng Karapatang Sibil noong 1964, ay hindi kasama sa pakikilahok sa, pagkakaitan ng mga benepisyo ng, o kung hindi man ay diskriminasyon laban sa ilalim ng alinman sa mga programa at aktibidad na pinondohan ng pederal na ito. Sinumang tao na naniniwala na ang kanyang proteksyon sa Titulo VI ay nilabag, ay maaaring magsampa ng reklamo sa Opisina ng Pantay na Pagkakataon ng WSDOT - WSDOT”s Office of Equal Opportunity (OEO). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pamamaraan sa pagrereklamo sa Titulo VI at/o impormasyon tungkol sa aming mga obligasyon na walang-diskriminasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Koordineytor ng Titulo VI ng OEO sa 360-705-7090.

Impormasyon sa Batas ng Mga Amerikanong may Kapansanan - Americans with Disabilities Act (ADA)
Ang materyal na ito ay maaaring gawing magamit sa isang alternatibong pormat sa pamamagitan ng pag-email sa Opisina ng Pantay na Pagkakataon sa wsdotada@wsdot.wa.gov o sa pamamagitan ng pagtawag nang libre sa, 855-362-4ADA (4232). Ang mga taong bingi o mahina ang pagdinig ay maaaring humiling sa pamamagitan ng pagtawag sa Washington State Relay sa 711.