Skip to main content

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup

English  |  Español  |  한국어  |  Tiếng Việt

Xin chào

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup sẽ kết nối trung tâm thành phố Puyallup tới Fife và trung tâm thành phố Tacoma, tạo cho những ai đang sinh sống, làm việc trong khu vực một phương án di chuyển mới không cần phương tiện cơ giới để đến được nhiều địa điểm khác nhau. WSDOT đang hợp tác với Bộ lạc người Anh-điêng Puyallup, quận Pierce, các thành phố Puyallup, Fife và Tacoma cùng các cơ quan và tổ chức địa phương khác để lập kế hoạch cho đường mòn này. Các đoạn của đường mòn sẽ được thi công như một phần của Dự án Hoàn thành SR 167.

Hãy chia sẻ cảm nghĩ của Quý vị

Ghé vào từng trang để tìm hiểu thêm về dự án. Tại trang Đặc điểm của Đường mòn, sẽ có một khảo sát ngắn giúp chúng tôi hiểu rõ ưu tiên của cộng đồng đối với các đặc điểm cụ thể trong thiết kế đường mòn.

Gửi góp ý và câu hỏi trên trang nhận xét, đến thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

Tuyên bố Đề mục VI đến công chúng

WSDOT bảo đảm tuân thủ hoàn toàn Đề mục VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964 về nghiêm cấm việc kỳ thị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên quán hay giới tính trong việc nhận phúc lợi hoặc dịch vụ từ các chương trình hay hoạt động được liên bang tài trợ. Để biết thêm thông tin về chương trình Đề mục VI của WSDOT, vui lòng liên lạc người phụ trách Đề mục VI của Sở theo số: 360-705-7098.

Thông tin về Đạo luật về Người Mỹ tàn tật (ADA)

Tài liệu này có thể được tạo theo định dạng khác bằng cách gửi mail về Văn phòng Cơ hội bình đẳng theo địa chỉ: wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc điện thoại miễn phí đến 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc khó nghe rõ có thể thực hiện yêu cầu bằng cách gọi đến Washington State Relay theo số 711.