Skip to main content

Tagalog – Ang Kapasidad ng Proyekto

Ano ang kasama sa pangalawang yugto?

Kabilang ang mga sumusunod sa SR 509, 24th Avenue South hanggang South 188th Street- New Expressway Project:

  • Bagong dalawang milya ng SR 509 expressway sa pagitan ng 24th Avenue South at South 188th Street [Des Moines/SeaTac]
  • Mga bagong gawa sa SR 509 interchange sa South 160th Street at South 188th Street [Burien/SeaTac]
  • Bagong South 192nd Street na tulay sa ibabaw ng bagong SR 509 expressway [SeaTac]
  • Bagong southbound auxiliary na daan sa I-5 sa pagitan ng SR 516 interchange at South 272nd Street [Kent]
  • Mas maraming access sa iba’t-ibang mode ng paglalakbay (multi-modal) at ligtas na katangian sa lokal na kalye at daan [Burien/Des Moines/SeaTac]
  • Dalawang bagong pang ingay na pader  na malapit sa South 160th Street sa Burien at pinahabang pang ingay na pader sa gilid ng I-5 sa Kent
  • Tanawin, pananatili ng latian, at mga aktibadad para sa rehabilitasyon ng kapaligiran sa Barnes Creek sa Des Moine and sa loob ng SR 509 koridor sa SeaTac
  • Pagpapaganda at pagpapagaan ng daanan ng isda [Kent/Des Moines]

INSERT PROJECT MAP

CAPTION: Ang mga tampok sa proyekto sa pangalawang yugto sa Burien, Des Moines, Kent, at SeaTac.