Skip to main content

SR 167 Master Plan – Magbigay ng inyong puna

Nais namin kayo madinig!

Nais malaman ng Washington State Department of Transportation (WSDOT) kung papaano at bakit kayo bumabiyahe sa State Route (SR) 167. Ang WSDOT ay interesadong malaman ang tungkol sa anumang biyahe na nagaganap sa SR 167 highway, ang iba’t ibang sasakyan na ginagamit (Sounder, light rail,at at iba pa) o iyong nasa isang milya lang ang distansya sa SR 167. Nais naming malaman mula sa inyo kung kayo ay nakatira, nagtatrabaho, o bumabiyahe lamang sa lugar na ito.

  1. Mangyaring kumpletuhin ang 10 minutong survey.
  2. Walang makakaalam kung kanino o sino ang pinanggalingan ng mga sagot ninyo. Hindi ito maikokonekta sa inyo.
  3. Ang survey na ito ay kusang loob, at maaaring laktawan ang anumang tanong o hindi tapusin ang survey.
    Ibabahagi namin ang resulta ng survey sa mga pinuno ng komunidad at sa mga taong gumagawa ng mga desisyon upang kami ay makagawa ng matalino at maayos na desisyon para sa ating mga komunidad.

Saan kayo nakatira? Piliin ang siyudad o lugar kung saan kayo nakatira o kung saan kayo malapit. Kung kayo ay hindi nakatira sa mga lugar na kasama sa SR 167 Master Plan, piliin ang isa sa mga opsyon ng mga lugar na hindi kasama sa plano

Ano ang pangunahing (mga) paraan kung papaano kayo bumabiyahe sa SR 167? (Piliin ang lahat ng naaangkop sa iyo)

Piliin lahat ng mga lugar na binabiyahe ninyo lingo-lingo (Piliin ang lahat ng naaangkop).

Ano ang pinaka karaniwang rason kung bakit kayo bumabiyahe sa SR 167?


Kasama sa SR 167 Master Plan’s Vision ay ang alamin ng WSDOT ang malapit, nalalapit at ang pangmatagalang mga solusyon na magpapadali sa kilos at daloy ng mga biyahero na dumadaan at tumatawid sa SR 167 ng dahil sa trabaho, eskwelahan at iba pang mga mahalaga at hindi masyadong mahalagang dahilan, pati na ang mga kalakal na sumusuporta sa sigla ng ekonomiya.

Alin sa mga sumusunod na resulta ng transportasyon ang pinakamapapakinabangan ninyo sa inyong pagbiyahe sa SR 167? (Piliin ang 3 pinakamahalaga sa inyo)


Gusto naming magtanong sa inyo ng mga demograpikong katanungan. Ang mga katanungang ito ay magbibigay ng kasiguraduhan sa WSDOT na ang mga sumagot ay galing sa iba’t ibang grupo ng mga nakikinabang at makikinabang. Ang inyong mga sagot at ang sagot ng marami pang iba ay pagsasamasamahin namin kaya’t walang makakaalam kung kanino nanggaling ang mga sagot. Ang mga kasagutang ito ay makakatulong sa amin na kilalanin at alamin ang mga uso at kadalasang sitwasyon.

Ano ang inyong kasarian?

Ilang taon na kayo?

Kasama ang iyong sarili, ilang tao ang nakatira sa inyong bahay?

Kayo ba ay umuupa o may sariling bahay?

Sa inyong tinitirahan,may nagagamit ba kayong umaandar na sasakyan?

Ano ang inyong lahi? (Piliin ang lahat ng naangkop)

Ano ang kabuuang kita ninyo noong taong 2021, bago kaltasan ng buwis?

Anong ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong katayuan sa trabaho. (Piliin ang naaangkop)

Mayroon ba kayong kapansanan?

Anong (mga) wika ang madalas ninyong ginagamit sa bahay? (Piliin ang naaangkop)

+ 2 = 5