Skip to main content

Draft na rekomendasyon

Paano namin pinasyahan ang draft na rekomendasyon?

Mula sa pagsusuri at feedback mula sa mga partners at miyembro ng komunidad sa tatlong scenario, tinukoy ng team kung aling mga proyekto o strategies ang may pinakamalaking benepisyo at tutulong na maabot ang mga layunin ng SR 167 Master Plan. Ang mga proyekto at strategies na iyon ay kasama sa aming draft na rekomendasyon.

Ilalabas ang panghuling  SR 167 Master Plan Study sa Hunyo at idedetalye ang Panghuling Rekomendasyon at mga resulta.