Skip to main content

SR 167 Master Plan – Ano ang Master Plan?

Ano ang SR 167 Master Plan at Environmental Linkages Study?

Ang rehiyon ng Puget Sound ay lumalaki at umaakit ng maraming populasyon at pag unlad ng empleyo. Ang pag unlad na ito ay sinusubok ang ating imprastraktura ng transportasyon, ang resulta ay karagdagang trapiko at karagdagang pangangailangan sa pagpapanatili at pangangalaga. Kailangang magbiyahe ang mga tao at bagay sa pamamagitan ng iba’t ibang klase ng transportasyon (multimodal) na gumagana ngayon at sa kinabukasan.

Kabilang sa SR 167 Master Plan ang pagtalakay ng WSDOT sa lugar ng pag aaral, pagtrabaho sa loob ng lugar ng pag aaral upang maintindihan ang plano, pagkinig sa komunidad at mga kasosyo upang malaman ang pangangailangan sa iba’t ibang mode ng transportasyon (multimodal), estratehiya, at mga solusyon sa koridor ng SR 167. Kabilang sa mga kasosyo ng SR 167 Master Plan ang mga tribo sa bansa, probinsya, siyudad, porte, mga negosyo, organisasyon ng pagpaplano sa rehiyon, at ahensya ng transit (King County Metro, Pierce Transit, at Sound Transit).

Ang mapa na ito ay pinapakita ang lugar ng pag aaral ng SR 167 Plan.

Ano ang Master Plan?

Kinokonsidera ng Master Plan ang kinabukasan ng paggamit ng lupa, paglaki ng populasyon at paglaki ng empleyo. Ang SR 167 Master Plan ay binubuo ng iba’t ibang ahensya at iba’t ibang klase ng transportasyon (multimodal). Kabilang sa iba’t ibang klase ng ahensya ang ahensya ng transit, siyudad, at probinsya na may responsibilidad na maipatupad ang mga solusyon sa transportasyon. Kinikonsidera ng iba’t ibang klase ng transportasyon ang pagbiyahe ng mga tao at bagay katulad ng pagmamaneho, paglalakad, pagbibisikleta, o paggamit ng pampublikong transit. Ang mga trak, van, tren, o cargo bikes ay mga halimbawa ng freight modes. Ang resulta ng SR 167 Master plan ay mga estratehiya ng puhunan– mga proyekto na madaling tapusin at benepisyo, kasama din ang mas mahal, mahirap na itayo, at imprastraktura na mahabang itayo.

Ano ang Planning and Environmental Linkages Study?

Ang Planning and Environmental Linkages Study ay tumutulong sa mga taong nagdedesisyon sa transportasyon na i-konsidera ang kapaligiran, komunidad at iba pang resulta sa rehiyon sa pagsisimula ng proseso sa pagpaplano. Ang impormasyon, pag aaral, at resulta habang binubuo ang plano ay magbibigay daan sa proseso ng pagtalakay sa kapaligiran.