Skip to main content

Trả Lời Khảo Sát

Đây là cơ hội của quý vị để góp ý và trợ giúp cho chúng tôi khi chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi hy vọng được lắng nghe các nhu cầu riêng của từng người sử dụng Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn), bao gồm người đi mô tô, tài xế xe tải, chủ RV, tình nguyện viên và khách du lịch.

Vui lòng trả lời khảo sát trực tuyến của chúng tôi và cho biết quý vị sử dụng các Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn) như thế nào, đồng thời chia sẻ ý tưởng của quý vị.