Skip to main content

Lịch Trình & Các Bước Tiếp Theo

 • Mùa Thu 2021
  Bắt Đầu
 • Mùa Đông 2022 – Mùa Xuân 2022
  Tìm Hiểu
  Đánh Giá các Quy Định và Tiêu Chuẩn
 • Mùa Hè 2022
  Phân Tích Tình Huống
 • Mùa Thu 2022 – Mùa Đông 2023
  Xây Dựng Kế Hoạch
 • Mùa Xuân 2023
  Các Bước Tiếp Theo
  Sẽ có thêm thông tin khi kế hoạch được phát triển dần
 • Tháng 2 năm 2022
  Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến Công Khai
 • Mùa Thu 2022
  Các Tình Huống Được Đề Xuất
 • Mùa Đông 2023
  Công bố bản thảo kế hoạch để người dân góp ý
 • Mùa Xuân 2023
  Xây Dựng Kế Hoạch