Skip to main content

Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến Công Khai về Kế Hoạch Chiến Lược cho Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn)

English  |  الترجمه العربيه  |  简体字  |  简体中文  |  한국어  |  Русский  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tiếng Việt

Xin chào mừng quý vị đến với sự kiện giới thiệu trực tuyến công khai của Washington State Department of Transportation (Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington, WSDOT) với nội dung cập nhật về Kế Hoạch Chiến Lược cho Safety Rest Area
(Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn).

Chương Trình Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn) của WSDOT có sứ mệnh là cung cấp cho người dân qua lại một lựa chọn dừng nghỉ an toàn, bền vững trong các hành trình đường bộ. Kế Hoạch Chiến Lược cho Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn) giúp cung cấp thông tin cho các quyết định hỗ trợ hoạt động khai thác hiện tại và xây dựng tầm nhìn cho tương lai của chương trình.

Collage of safety rest area/travel images

Đây là cơ hội của quý vị để góp ý và trợ giúp cho chúng tôi khi chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai.

  • Xin chia sẻ suy nghĩ của quý vị về chương trình Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn) bằng cách trả lời bảng thăm dò ý kiến này
  • Tìm hiểu về Kế Hoạch Chiến Lược cho Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn) và lý do hiện tại chúng tôi cập nhật kế hoạch này
  • Duyệt để tìm hiểu thêm về Chương Trình Safety Rest Area (Khu Vực Dừng Nghỉ An Toàn), tiến độ phát triển và các bước tiếp theo