Skip to main content

CACC ኢንተርኔት ክፍቲ ገዛ – እዋናዊ መፅናዕቲ

CACC ንዅሉ እቲ ናይ ዋሽንግተን ኣየር ዘድልዮ ዓቕሚ ብሓደ ፍታሕ ክፈትሖ ከም ዘይክእል እዩ ዝኣምን። ነዚ ነስተውዕሎ ኢና፦

  • መፍትሒታት ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ንዝነብሩ ማሕበረሰባት ብማዕረ ክጥቀምሉ ኣለዎም
  • መፍትሒታት ብቕልጡፍ ዝስፈሕፋሕ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ
  • ናይ ኮቪድ-19 ናይ ነዊሕ እዋን ጽልዋታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ብኸመይ ከምዝሰርሑን ከምዝነብሩን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይንርድኦን ኢና።
  • ንኣሉታዊ ጽልዋታት ኣከባቢ ዘቃልል ወይ ዘወግድ መፍትሒ ንምቕማጥ ጻዕርታት ክንገብር ኣሎና
  • መጐዓዝያ ኣየር ኣገዳሲ ክፋል ቊጠባና እዩ

ሽዱሽተ ዝርዝር ዝተሓፀዩ ቦታታት

ኣብ ጃኑዋሪ 2021 CACC ኣብ ሽዱሽተ መዓርፎ ነፈርቲ ገለ ካብቲ ኣብ ኣገልግሎት ገያሾ፣ ኣብ ጽዕነት ኣየር ወይ ኣብ ሓፈሻዊ በረራ ዘተኰረ ጠለብ ከማልእ ከም ዝኽእል ፈላማይ ዝርዝር ኣውጺኡ እዩ ። እዞም ቦታታት፤ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሓበሬታ ዝሓዘ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ይርከብ።

መዕርፎ ነፈርቲ ኣርሊንግተን (Arlington Municipal Airport)

Arlington Municipal Airport ኣብ ሰሜናዊ ስኖሆሚሽ ካውንቲ ዝርከብ ሓፈሻዊ በረራ መዓርፎ ነፈርቲ ኮይኑ 5,332 ሜትር ብ 100 ሜትር መጉየዪ ነፈርቲ ኣለዎ።

ክብሪ: City of Arlington

ጠለብ ብኸመይ ከም ዘማልእ

መዓርፎ ነፈርቲ ኣርሊንግተን ንሓፈሻዊ ኣቭረሽን ጠለብ ንምፍታሕ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ናይቲ ዘሎ መጕየዪ ነፈርቲ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣሎ፤ ስለዚ እቲ መጕየዪ ነፈርቲ ካብ 6,500 ሜትር ንላዕሊ ክሰፍሕ ኣይክእልን። እዚ ንውሓት እዚ ኣብ ኣገልግሎት ገያሾ ወይ ኣብ ጽዕነት ኣየር ንዝነጥፋ ዓበይቲ ነፈርቲ ንምድጋፍ ዘኽእል ኣይኰነን። ከተማ ኣርሊንግተን፦ ደጋፊት ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ፤ ኣብ ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ኣገልግሎት ዝጠመተ እዩ።

ብሄራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ብሬመርቶን (Bremerton National Airport)

Bremerton National ኣብ ሓውሲ ደሴት ኪትሳፕ ካብ ዝርከባ መዓርፎ ነፈርቲ እቲ ዝዓበየ ኰይኑ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት በረራ ይህብ ። 6,000 ሜትር ብ 150 ሜትር መጉየዪ ነፈርቲ ኣለዎ።

ክብሪ: Port of Bremerton

Bremerton National Airport ተወሳኺ ሓፈሻዊ ናይ በረራ ነፈርቲ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ከጥሪ ከምዝኽእልን ከምኡውን ናይ ንግዲ በረራ ደገፍ የስፍሕ። ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣብ ብረመርቶን ናይ ጽዕነት ኣየር ናይ ምቕራብ ድሌት ከም ዘለዎም እኳ እንተሓበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መሻርኽቲ ኢንዱስትሪ ካብቲ ጽዑቕ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ማእከላት እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ርሕቕ ኢሉ ብምህላዉ ተመሳሳሊ ኣረኣእያ የብሎምን። እታ ኣዝያ ዝቐረበት ማእከል ብዝሒ ህዝቢ ዝዀነት ታኮማ 32 ኪሎ ሜተር ርሒቓ እትርከብ ኰይና ብገምጋም ን45 ደቒቕ ዝኸውን ጕዕዞ እያ እተካይድ።

Ed Carlson Memorial Field (ሳውዝ ለዊስ ካውንቲ መዕርፎ ነፈርቲ, South Lewis County Airport)

ኣብ ቶሌዶ ዝርከብ Ed Carlson Memorial Field ሓፈሻዊ ናይ ኣቭየሽን ኣግልግሎት ኣብ 4,479 ሜትር ብ 150 ሜትር መጉየዪ ነፈርቲ ዘቕርብ እዩ።

ክብሪ: Jared Wenzelburger/The Chronicle

ልክዕ ከም Bremerton National, Ed Carlson Memorial ካብ ማእከላት ህዝቢ ርሕቕ ኢሉ ምህላዉ ጽዕነት ኣየርን ኣገልግሎት ገያሾን ምድጋፍ ዘይመስል እዩ። ቶሌዶ 47 ኪ.ሜ ናብቲ ዝቐረበ ማእከል ህዝቢ እንትኸውን ማለት ናብ ኦሊምፒያ ካብ ሲ-ታክ (Sea-Tac) ከምኡውን መዓርፎ ነፈርቲ ፖርትላንድን ኣብ ፍርቂ ይርከብ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሓፈሻዊ በረራ ነፈርቲ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ከስፍሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እዚ ከኣ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ማእከላት ህዝቢ ስለ ዝረሓቐ ንእተወሰነ ናይ ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ኣብረርቲ ብቻ የተኣናግድ። ለዊስ ካውንቲ፦ ደጋፊት ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ፤ ኣብ ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ኣገልግሎት ዝጠመተ እዩ።
ካብቲ ማሕበረሰብ ዝሰማዕናዮ

ፐይን ፊልድ (Paine Field) ስኖሆምሽ ካውንቲ መዕርፎ ነፈርቲ (Snohomish County Airport)

ፐይን ፊልድ ዝብሃል ገያሾን ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ኣብ 9,010 ሜተር ብ 150 ሜትር መጉየዪ ነፈርት ኣገልግሎት ይህብ። ፐይን ፊልድ ንገያሾ ብ ማርች 2019 ኣገልግሎት ምሃብ ዝጀመረ ኮይኑ ን ዋሽንግተን፣ ኦሪጎን (Oregon)፣ ኣይዳሆ (Idaho)፣ ካሊፎርንያ (California)፣ ኔቫዳ (Nevada)፣ ኣሪዞናን (Arizona) ኮሎራዶን (Colorado) የራኽብ።

ክብሪ: KOMO Photo

ፐይን ፊልድ ነቲ ማስተር ፕላን የዐርዮ ኣሎ፣ ብዛዕባ እቲ መስርሕ እቲ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ድሕረ ገፅ ማስተር ፕላን.

ፐይን ፊልድ ጽዕነት ኣየርን ተወሳኺ ኣገልግሎት ገያሾን ናይ ምድጋፍ ተኽእሎ ኣለዋ። Paine Field ኣብዚ ሐዚ ጊዜ በመሰረተ ልምዓት ሕፅረት ብመዓልቲ ብተሳፈርቲ ብዝሓት ተገዲቡ ይርከብ። ናይ ኣየር ጽእነት ዘካይዱ መሻርኽቲ እቲ ናይ ፐይን ፊልድ ናይ ጽዕነት ኣየር ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ፤ FedEx ድማ ኣብኡ ስርሑ ክጅምር ከም ዝደለየ ሓቢሩ ኣሎ ። መገዲ ኣየር ንተጓዓዝቲ ኣብ ዝህብዎ ኣገልግሎት ኣብ ከብዲ ናይ ገያሾ ነፋሪት ንዚዝርጋሕ ተወሳኺ ኣገልግሎትን ምስኡ ዝተሓሓዝ ጽዕነትን ክድግፉ ይኽእሉ እዮም።

መዕርፎ ነፈርቲ ሳንደርሰን ፊልድ (Sanderson Field Airport, Shelton)

ሳንደርሰን ፊልድ ኣብ ሜሰን ካውንቲ ዝርከብ ኮይኑ ሓፈሻዊ ናይ ኣቭየሽን ኣገልግሎት ኣብ 5,005 ሜትር ብ 100 ሜትር መጉየዪ ነፈርቲ የቕርብ።

ክብሪ: Sanderson Field

ሳንደርሰን ፊልድ ካብ ማእከላት ህዝቢ ርሕቕ ኢሉ ምህላዉ ጽዕነት ኣየርን ኣገልግሎት ገያሾን ምድጋፍ ዘይመስል እዩ። Shelton ካብታ ኣጸቢቓ እትቐርብ ማእከል ህዝቢ ዝዀነት ኦሊምፒያ 25 ኪሎ ሜተር ርሒቓ ትርከብ ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ተወሳኺ ናይ ሓፈሻዊ በረራ ነፈርቲ መኽዘን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ኣብ ወደብ Shelton ሰፊሕ ሓፈሻዊ በረራ ነፈርቲ ዝኽዘነሉ እኹል መሬት ይውንን። እዚ ከኣ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ማእከላት ህዝቢ ስለ ዝረሓቐ ንእተወሰነ ናይ ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ኣብረርቲ ብቻ የተኣናግድ።

መዕርፎ ነፈርቲ ታኮማ ናረውስ (Tacoma Narrows Airport, Gig Harbor)

ካብ ታኮማ ንምዕራብ ሽዱሽተ ኪሎ ሜተር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ፒርስ ካውንቲ መዓርፎ ነፈርቲ ታኮማ ናረውስ ኣብ 5,002 ሜትር ብ 100 ሜተር መጉየዪ ነፈርቲ ሓፈሻዊ በረራ የካይድ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣብ ናይ 2015 ማስተር ፕላን ኣስፊርዎ ዘሎ ፒርስ ካውንቲ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ምምሕያሻት ይገብር ኣሎ።

ክብሪ: Pierce County

ታኮማ ናረውስ ንመጓዓዝያ ወይ ንናይ ኣየር ጽዕነት ኣገልግሎት ክትድግፍ ዘይሕሰብ እዩ ምኽንያቱም ንውሓት እቲ መጕየዪ ጽርግያ። ታኮማ ናረውስ ትሸዓተ ኪሎ ሜትር ካብ ታኮማ ይርከብ ከምኡውን I-5 ኰይኑ ግና ብዙሓት ተጠቀምቲ መዓርፎ ነፈርቲ ፡ በቲ ጸቢብ ድልድይ ምስጋር የድሊ። ኣብ ከባቢ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብዙሕ ናይ መንበሪ ምዕባለታት ኣሎ እዚ ድማ ምስፍሕፋሕ ይድርቶ። እቲ ልዕሊ 5,000 ሜተር ጥራይ ንውሓት ዘለዎ መዕርፎ ነፈርቲ ንዓበይቲ ገያሾን ናይ ጽዕነት ነፈርትን ኣመና ሓጺር እኳ እንተ ኰነ እቲ ተመራጺ ንውሓት እቲ በረራ ንግዲ እዩ። እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ንገለ ሓፈሻዊ ኣቭየሽን ነፈርቲ ካብ ካልእ መዓርፎ ነፈርቲ ክስሕበን ይኽእል። እቲ ፒርስ ካውንቲ ዝስሙ ደጋፊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣቭየሽን ዘተኰረ እዩ።