Skip to main content

CACC ኢንተርኔት ክፍቲ ገዛ – መዕርፎ ነፈርቲ መጻኢ

እዞም ዝስዕቡ ክፋላት ብዛዕባ ዝፍጠሩ ቴክኖሎጂ የተሓሳስቡ። እቲ ዝወጽእ ቴክኖሎጂ ጠለባት ንምምላእን ከባብያዊ ጽልዋታት ንምፍታሕን ዓቢ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተ ኰነ መብዛሕትኡ እቲ ቴክኖሎጂ ግን ገና ኣብ ምዕባለ እዩ ዘሎ። እቲ ኮምሽን እቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ኣብ ንግዳዊ ኣገልግሎት ገያሾን ኣብ ጽዕነትን ኣብ ሓፈሻዊ ዓቕሚ በረራታትን ዘጋጥም ፀገማት ንምፍታሕ ብኸመይ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ምጽናዕ ኣየቋረጸን፤ ኰይኑ ግና መብዛሕትኡ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ መጓዓዝያ ኣየር ዓብዪ ጽልዋ ቅድሚ ምግባሩ ብሱል ክኸውን ኣለዎ።

ናይ ሕጂ ናይ ነፈርቲ ቴክኖሎጂ፡ ብፍላይ ድማ ናይ ነዊሕ ርሕቀት በረራታት፡ ኣብ ነዳድን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ከባብያዊ ጽልዋታትን ተመርኲሶም ንመጻኢ ክጸንሑ እዮም - እንተኾነ ግን ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ኣቭየሽን ነዳዲታት (Sustainable Aviation Fuels, SAF) ከምኡ 'ውን ዝውንጨፍ ናይ ነፈርቲ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ጎዳኢ ኣከባብያዊ ጽልዋታት ብሓንደበት ክንኪ ወጻኢታት ክንኪ ከምኡውን ቀረብን ምቹእነትን ክውስኽ ተኽእሎታት የርኢ ብፍላይ ናይ ንሓጺር በረራታት። SAF ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክፍለ-ግዝኣት ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኣሎ እንተኾነ ብተዛማዲ ብውሑድ ዓቐን።

"ናይ መጻኢ መዓርፎ ነፈርቲ" እንታይ ይመስል ?

ኣብ ውሽጢ እዚ ዓሰርተ ዓመት ውሑድ ድምጺ ዘይብለን ካብ 9-11 ንላዕሊ ኮፍ መበሊ ዘለወን ንኣሽቱ ነፈርቲ ንግዳዊ ኣገልግሎት ክህባ ይኽእላ እየን። ከምኡውን ንቐጻልነት መሬትን መጐዓዝያ ኣየርን ከኽእል ዝኽእል ሓምለዋይ ሓይሊ ኣብ ምህላኽ “መዓርፎ ነፈርቲ መጻኢ" ምምዕባል ይከኣል ይኸውን። እተን ዜሮ ዝተፍኣ ነፈርቲ ንእተወሰነ ዓመታት ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ጠለብ ንኸማልኣ ክሕግዛ ከም ዘይክእላ ክፍለጥ ኣለዎ።

ብሰንኪ ኣማራጺ ነዳድን ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ነፈርትን መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ጽልዋታት ድምጺ ኣይኪህሉን ከምኡውን ዜሮ ወይ ዜሮ ዝተፍኣ ነፋሪት ክህልው እዩ። ወጻኢታት ጽገናን ስርሓትን ካብ ነባር መዕርፎ ነፈርቲ ዝተሓተ ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ እኳ እንተ ኰነ እቲ ዝለዓለ ወጻኢታት ግን ሓምለዋይ "መዓርፎ ነፈርቲ ናይ መጻኢ" ንምምዕባል ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ።

እንታይ ይመስለካ?

መንግስቲ ኣብ ሓምለዋይ ቴክኖሎጂ ብምእታው ሓድሽ ሓምለዋይ "ናይ መጻኢ መዓርፎ ነፈርቲ" ዝብል ኣምር ንምስዓብ ዘለዎ ደረጃ ደገፍ ግለጽ።

ኤለትሪክ ነፋሪት

ሓደ ካብቲ ኣብ መጻኢ ዝግበር ናይ ንግዲ በረራታት ዝጠልቦ ነገራት ንኣሽቱ መዓርፎ ነፈርቲ በተን ብዙሕ ድምፂ ዘይህልወንን ነዳዲ ዘይኣትዋን ብኤለክትሪክ ዝሰርሓ ነፈርቲ ናይ ሓጺር በረራ ናይ ምግባር ተኽእሎአን ክብ ንምባል እዩ ። ዋሽንግተን ኣብ ምምዕባል ብኤለክትሪክ ዝሰርሓ ነፈርቲ መገዲ ትመርሕ ኣላ - ንንግዳዊ በረራ ናይ መጀመርታ ምሉእ ብምሉእ ብኤለክትሪክ እትሰርሕ ነፋሪት ኣብ 2019 ናይ መፈተኒ በረራኣ ዛዚማ ናይ Everett ዝተሞርከዘ ሞተር፣magnixን ካልኦት ኣብ ዋሽንግተን ዝርከቡ ኩባንያታት ብምጥቃም ኣብ ኤለክትሪክ ፊልድ ኣቭየሽን ይመርሑ ኣለው።

Electric aircraft
ክብሪ: magniX

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝግበር ዘሎ መርመራ ተመርኲስና ኣብ መፋርቕ 2020 ወይ ኣብ መጀመርታ 2030 ናብ ዜሮ ነዳዲ እትልእኽ ነፋሪት ገያሾ ኸተገልግል ትኽእል ኢያ። እዛ ዓይነት ነፋሪት እዚኣ ንኽትስራሕን ንኽትዕቅብን ዝወጽእ ወጻኢታት ካብቲ ተራ ነፋሪት ዝተሓተ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ሓያሎ መዓርፎ ነፈርቲ ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ብኤለክትሪክ ዝሰርሓ ነፈርቲ ውሱን ርሕቀት ጥራይ እየን ዝጐዓዛ፣ እዚ ማለት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ቦታታት ክሕደሳ ምግባር ማለት እዩ። ናይ ነዊሕ ርሕቀት በረራ ብኤለክትሪክ ዝሰርሓ ነፈርቲ ነቶም ገያሾ ጽዒነን ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ይጐዓዛኦም እሞ ናብ ናይ መወዳእታ መዓልቦኦም ይሰግራኦም። ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ እተን ናብ ኣየር ዚሰድዳ ነፈርቲ ንእተወሰነ ንዝመፅእ ዓመታት ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ንጠለባት ከማልእኦ ክሕግዛ ኣይክእላን እየን።

እንታይ ይመስለካ?

ነቲ ኣብ መላእ ሃገር ብጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣዝዩ ነክዩ ወይ ዜሮ ነዳዲ ናይ ምልኣኽ ኣገልግሎት ብምውሳኽ መስመራት ዞባ ናይ ምግልጋልን ምስ መደበራት መዓርፎ ነፈርቲ ርክባት ናይ ምሃብን ደረጃኹም እንታይ እዩ?

ገለ ካብቲ ውጽኢት ናይቲ ኣብ መላእ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝዝርጋሕ ናይ ዞባ ኣገልግሎት መዕርፎ ነፈርቲ ክኸውን ይኽእል። ነዞም ዝስዕቡ ውጺኢታት ናይ ደገፍ ደረጃኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም፦

  • ተወሳኺ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘይብሉ ክፋላት ናይቲ ግዝኣት ይበጽሕ
  • ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ገለ ካብቲ ንመማዕበሊ መዓርፎ ነፈርቲ ዝወጽእ ወጻኢታት ክጸውር ኣለዎ
  • ናይ ኣየር ጽፉፍነት ካብ ኣቭየሽን ምስ ናይ ሎሚ ክወዳደር ከሎ
  • ኣገልግሎት ሓድሽ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ከባቢኻ ንዝህሉ ቊጠባዊ ዕቤት ከተባብዕ ይኽእል
  • ኣገልግሎት ሓድሽ መዓርፎ ነፈርቲ ንዝያዳ ዕቤት ብዝሒ ህዝቢ የተባብዕ
  • ካብ ዞባና ወጻኢ ኣብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝግበር ርክባት
+ 2 = 5