Skip to main content

งานเปิดบ้านออนไลน์ของ CACC – การศึกษาปัจจุบัน

CACC เชื่อว่าความต้องการด้านขีดความ สามารถทางอากาศของ Washington ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีแก้ปัญ หาเดียว เราตระหนักดีว่า:

  • วิธีแก้ปัญหาต้องมีความเท่าเทียม กันสำหรับชุมชนทั่ว Washington
  • วิธีแก้ปัญหาอาจได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • เราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผล กระทบระยะยาวของการระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ที่มีต่อวิธี การทำงานและการใช้ ชีวิตของ ผู้คน
  • เราต้องพิจารณาถึงความพยายาม ในการแก้ปัญหาเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ
  • การขนส่งทางอากาศเป็นส่วนสำ คัญของเศรษฐกิจของเรา

สถานที่ตั้งที่คัดเลือกหกแห่ง

ในเดือนมกราคม 2021 CACC ได้เปิดเผย รายชื่อสถานที่ตั้งสนามบินเบื้องต้นหกแห่งที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านบริการผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทาง อากาศ หรือการบินทั่วไป สถานที่เหล่านั้น แสดงไว้ด้านล่าง พร้อมรายละเอียดบาง อย่างเกี่ยวกับแต่ละสถานที่

สนามบินเทศบาล Arlington (Arlington Municipal Airport)

สนามบินเทศบาล Arlington (Arlington Municipal Airport) เป็นสนามบินการ บินทั่วไปที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑล Snohomish ทางตอนเหนือ ซึ่งมีรันเวย์ข นาด 5,332 ฟุต x 100 ฟุต

เครดิต: City of Arlington

จะตอบสนองความต้องการได้อย่างไร

สนามบินเทศบาล Arlington สามารถช่วย ตอบสนองความต้องการด้านการบินทั่วไป มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อยู่ทั้งสองด้านของรันเวย์ที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไป ได้ที่จะขยายรันเวย์ออกไปได้ไกลกว่า 6,500 ฟุต ความยาวนั้นจะไม่ยาวพอที่ จะรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่หรือเครื่องบินขนส่งสินค้าทางอากาศ City of Arlington ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสนามบิน มุ่งเน้นไปที่การบริการด้านการบินทั่วไป

สนามบินแห่งชาติ Bremerton (Bremerton National Airport)

สนามบินแห่งชาติ Bremerton (Bremerton National Airport) เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทร Kitsap และให้บริการด้านการบินทั่วไป มีรันเวย์ขนาด 6,000 ฟุต x 150 ฟุต

เครดิต: Port of Bremerton

สนามบินแห่งชาติ Bremerton (Bremerton National Airport) สามารถ จัดหาพื้นที่จอดอากาศยานทั่วไปเพิ่มเติม และขยายการสนับสนุนด้านการบินเพื่อธุรกิจ สมาชิกคณะกรรมาธิการแสดงความ สนใจ ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอา กาศที่ Bremerton แต่พันธมิตรในอุตสาห กรรม ในขณะนี้ไม่ได้มีมุมมองแบบ เดียวกัน เนื่อง จากสนามบินอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น Tacoma ซึ่งเป็น ศูนย์กลางประชากรที่ ใกล้ที่สุด อยู่ห่างออกไป 32 ไมล์ และใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที

สนามบิน Ed Carlson Memorial Field (South Lewis County Airport)

สนามบิน Ed Carlson Memorial Field ตั้งอยู่ใน Toledo ให้บริการด้านการบินทั่ว ไปด้วยรันเวย์ขนาด 4,479 ฟุต x 150 ฟุต

เครดิต: Jared Wenzelburger/The Chronicle

เช่นเดียวกับสนามบินแห่งชาติ Bremerton ความห่างจากศูนย์กลาง ประชากรของ Ed Carlson Memorial Field หมายความ ว่าไม่น่าจะรองรับการ ขนส่งสินค้าทางอา กาศหรือบริการผู้โดย สาร Toledo อยู่ห่างจาก Olympia ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ประ ชา กรที่ใกล้ที่สุด 47 ไมล์ และเกือบครึ่ง ทางระหว่าง สนามบิน Sea-Tac และ Portland สนามบินสามารถเพิ่มความ สามารถในการ จอดอากาศยานทั่วไปได้ ซึ่งอาจให้บริการ แก่นัก บินการบินทั่วไปจำ นวนหนึ่ง เนื่องจากสนามบินอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางประชากร Lewis County ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสนามบิน มุ่งเน้นไปที่การ บริการด้านการบินทั่วไป
ความคิดเห็นที่เราได้รับจากชุมชน

สนามบิน Paine Field (Snohomish County Airport)

สนามบิน Paine Field ให้บริการผู้โดยสาร และการบินทั่วไปด้วยรันเวย์ขนาด 9,010 ฟุต x 150 ฟุต สนามบิน Paine Field เริ่มให้บริการผู้โดยสารในเดือนมีนาคม 2019 โดยเชื่อมต่อกับจุดหมายปลาย ทางใน Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Arizona และ Colorado

สนามบิน Paine Field กำลังปรับปรุงแผน แม่บท – คุณสามารถ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว กับกระบวนการนั้นได้ จาก เว็บไซต์แผนแม่บท ของสนามบิน.

เครดิต: KOMO Photo

สนามบิน Paine Field มีศักยภาพในการ รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศและบริการผู้โดยสารเพิ่มเติม ปัจจุบัน สนามบิน Paine Field ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดด้าน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับจำนวนผู้โดยสารต่อวัน พันธมิตรในอุตสาหกรรมขนส่ง สินค้าทางอากาศระบุว่า สนามบิน Paine Field มีความเป็นไปได้สำหรับบริการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ และ FedEx ได้ระบุความตั้งใจที่จะเริ่มดำเนินการที่นั่น ด้วยบริการผู้โดยสารที่มีอยู่แล้ว มีแนวโน้ม ว่าสายการบินสามารถรองรับบริการเพิ่มเติมและการขนส่งสินค้าในห้องบรรทุกสัมภาระ ใต้อากาศยานโดยสาร

สนามบิน Sanderson Field (Sanderson Field Airport) (Shelton)

สนามบิน Sanderson Field ตั้งอยู่ใน เทศมณฑล Mason และให้บริการการบิน ทั่วไปบนรันเวย์ขนาด 5,005 ฟุต x 100 ฟุต

เครดิต: Sanderson Field

สนามบิน Sanderson Field (Sanderson Field Airport) ไม่น่าจะรองรับผู้โดยสาร หรือบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เนื่องจากอยู่ห่างจากศูนย์กลางของประชา กร Shelton อยู่ห่างจาก Olympia 25 ไมล์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางประชากรที่ใกล้ที่สุด สนามบินสามารถรองรับการจอดอากาศ ยานทั่วไปเพิ่มเติม Port of Shelton เป็นเจ้าของที่ดินมากเพียงพอที่จะสร้างโรงจอดอากาศยานทั่วไปจำนวนมาก ซึ่งอาจ ให้บริการแก่นักบินการบินทั่วไปจำนวน หนึ่ง เนื่องจากสนามบินอยู่ห่างจากศูนย์ก ลางประชากร

สนามบิน Tacoma Narrows (Tacoma Narrows Airport) (Gig Harbor)

สนามบิน Tacoma Narrows (Tacoma Narrows Airport) ตั้งอยู่ในเทศมณฑล Pierce ห่างจาก Tacoma ไปทางตะวันตก 4 ไมล์ ให้บริการการบินทั่วไปด้วยรันเวย์ ขนาด 5,002 ฟุต x 100 ฟุต เทศมณฑล Pierce กำลังปรับปรุงสนามบินตามที่ระบุ ไว้ในแผนแม่บทปี 2015

เครดิต: Pierce County

สนามบิน Tacoma Narrows ไม่น่าจะรอง รับผู้โดยสารหรือบริการขนส่งสินค้าทางอากาศเนื่องจากความยาวของรันเวย์ สนามบิน Tacoma Narrows อยู่ห่างจาก Tacoma และทางหลวง I-5 ไป 9 ไมล์ แต่ผู้ใช้สนาม บินจำนวนมากจะต้องข้ามสะ พาน Narrows Bridge เพื่อมาสนามบินนี้ มีโครงการก่อ สร้างที่อยู่อาศัยจำนวน มากรอบ ๆ สนามบินซึ่งอาจจำกัดการ ขยาย สนามบิน รันเวย์ของสนามบินใน ตอนนี้มีความยาวแค่ประมาณ 5,000 ฟุต ซึ่งสั้นเกินไปสำหรับอา กาศยานโดยสาร ขนาดใหญ่และเครื่องบินขนส่งสินค้าทางอากาศ แต่เป็นความยาวที่ ต้องการสำหรับ การบินเพื่อธุรกิจ ท่าอากาศ ยานสามาร ถรองรับอากาศยานทั่วไปบางลำจากสนามบินอื่นได้ Pierce County ซึ่งเป็นผู้สนับ สนุนสนามบิน มุ่งเน้นไปที่การบริ การด้านการบินทั่วไป