Skip to main content

งานเปิดบ้านออนไลน์ของ CACC – สนามบินแห่งอนาคต

ห้วข้อต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ใหม่ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่แสดงให้เห็นถึง คำมั่นสัญญาที่ดีในการช่วยให้ตอบสนองความ ต้องการและจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อม แต่เทคโนโลยีส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในการ พัฒนา คณะกรรมาธิการยังคงศึกษาว่าเทคโน โลยีสามารถช่วยแก้ปัญหาบริการผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ การขนส่งสินค้าทางอากาศ และปัญหาด้าน ความสามารถด้านการบินทั่ว ไปได้อย่างไร แต่เทคโนโลยีส่วนใหญ่จำเป็น ต้อง พัฒ นาเต็มที่ก่อนที่จะมีอิทธิพลอย่าง ใหญ่หลวงต่อการขนส่งทางอากาศ

เทคโนโลยีอากาศยานในปัจจุบัน โดยเฉ พาะอย่างยิ่งสำหรับเที่ยวบินระยะไกล จะยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในอนาคตอันใกล้ แต่การใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels, SAF) และ เทคโนโลยีอากาศยานที่เกิดใหม่แสดง ศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายอย่างมาก ลดต้นทุน และเพิ่มการ เข้าถึงและความสะดวกสบาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับเที่ยวบินที่สั้นลง กำลังมี การใช้งาน SAF อยู่ในรัฐ แต่ในปริมาณ ค่อนข้างน้อย

"สนามบินแห่งอนาคต" จะเป็น อย่างไร

เป็นไปได้ว่าอากาศยานขนาดเล็กปราศจากมลพิษ (zero emission) ขนาด 9-11 ที่นั่งซึ่งมีเสียงรบกวนน้อยกว่าจะพร้อมสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในทศวรรษหน้า อาจเป็นไปได้เช่นกันที่จะพัฒนา "สนามบิน แห่งอนาคต" ที่รวมการผลิตพลังงาน สะอาดที่สามารถช่วยให้การขนส่งทางบกและทางอากาศเป็นไปอย่างยั่งยืน ควรระ ลึกว่าอากาศยานปราศจากมลพิษยังไม่น่า จะช่วยตอบสนองความต้องการได้อย่างมีนัยสำคัญไปอีกหลายปี

เนื่องจากเชื้อเพลิงทางเลือกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอากาศยาน สนามบินแห่ง อนาคตจะมีเสียงรบกวน น้อยลงและปล่อยมลพิษอากาศยานออกมาเป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ แม้ว่าค่าบำรุง รักษาและการ ดำเนินงานถูก คาดการณ์ว่า จะต่ำกว่าสนามบินแบบดั้ง เดิม แต่ค่า ใช้จ่ายล่วงหน้า ในการพัฒนา "สนามบิน แห่งอนาคต" ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม นั้นคาดว่าจะมีจำ นวนมาก

คุณคิดอย่างไร

โปรดระบุระดับการสนับสนุนของ คุณเพื่อให้รัฐนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้และดำเนินการตามแนวคิดของ "สนามบินแห่งอนาคต" ที่เป็น มิตร ต่อสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่

อากาศยานไฟฟ้า

แนวคิดหนึ่งในการสนองความต้องการ เที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในอนาคต คือการเพิ่ม ความสามารถของสนามบิน ขนาด เล็กเพื่อ ให้บริการเที่ยวบินที่สั้นลง โดยใช้อากาศ ยานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งเสียง น้อย ลงมาก และไม่มีการปล่อยมลพิษ รัฐ Washington เป็นผู้นำในการพัฒนาอา กาศ ยานไฟฟ้า โดยอากาศยานไฟฟ้าเต็ม รูป แบบลำแรกสำหรับเที่ยวบินเชิง พาณิชย์เสร็จสิ้นการบินทดสอบครั้งแรกในปี 2019 โดยใช้เครื่อง ยนต์ที่สร้างโดย magniX ของ Everett และยังมีบริษัท อื่น ๆ ในวอชิงตันที่กำลัง พัฒนาด้าน การบินไฟฟ้า

Electric aircraft
เครดิต: magniX

จากการทดสอบในปัจจุบัน อากาศยาน โดยสารที่ไม่มีการปล่อยมลพิษสามารถให้บริการได้ในกลางทศวรรษ 2020 หรือต้น ทศวรรษ 2030 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำ หรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอากาศยานประเภทนี้จะต่ำกว่าอากาศยานทั่ว ไป ดังนั้นจึงสามารถกระจายไปทั่วสนาม บินหลายแห่งได้ อย่างไรก็ตาม อากาศยานไฟฟ้า สามารถเดินทางได้ในระ ยะ ทางที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าจะเป็น การ ให้ บริการในระ ดับภูมิภาคเป็นส่วน ใหญ่ สำหรับเที่ยวบินระ ยะทางไกล อากาศยานไฟฟ้าจะพาผู้โดย สารไปยัง สนามบินศูนย์กลาง ซึ่งพวกเขา จะถูกส่ง ต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย ตามที่ระบุไว้ข้างต้น อากาศยานที่มีการ ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ไม่น่าจะช่วยตอบ สนองความต้องการได้อย่างมีนัยสำคัญไป อีกหลายปี

คุณคิดอย่างไร

คุณสนับสนุนแนวคิดในการให้บริการเส้นทางในภูมิภาค และ การเชื่อมต่อกับสนามบินศูนย์ก ลางโดยการเพิ่มบริการทางอากาศที่ลดการปล่อยมลพิษหรือการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ลงอย่างมากซึ่งมีการกระจายตามภูมิศาสตร์ทั่วทั้งรัฐนี้ในระดับใด

ต่อไปนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บางประการจากการมีสนามบินให้บริการในภูมิภาคที่กระจายอยู่ทั่วรัฐ Washington โปรดระบุระดับการ สนับสนุนของคุณสำหรับผลลัพธ์ ต่อไปนี้:

  • มีสนามบินให้บริการ เพิ่มเติมในบางส่วนของรัฐที่ยังไม่มีสนามบิน ในขณะนี้
  • ชุมชนท้องถิ่นจะต้อง แบกรับค่าใช้จ่ายบาง ส่วนในการก่อสร้าง สนามบิน
  • ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการบินลดลงเมื่อเทียบกับปัจจุ บัน
  • บริการสนามบินใหม่ สามารถกระตุ้นการ เติบโตทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นได้มากขึ้น
  • บริการสนามบินใหม่ อาจส่งเสริมการเติบ โตของจำนวนประชากรให้มากขึ้น
  • การเชื่อมต่อที่สนามบินศูนย์กลางสำหรับจุด หมายปลายทางนอกภูมิภาคของเรา
+ 2 = 5